B.9. CPU/FPU/MMU Motorola

Vampire

Table B-6. CPU Motorola 680x0

CPU Data bus Address bus Other
MC68020 32bit 32bit no MMU, no FPU
MC68EC020 32bit 24bit no MMU, no FPU
MC68030 32bit 32bit MMU, no FPU
MC68EC030 32bit 32bit no MMU, no FPU
MC68040 32bit 32bit MMU, FPU, 5v
MC68040V 32bit 32bit MMU, FPU, 3.3v
MC68EC040 32bit 32bit no MMU, no FPU, 5v
MC68EC040v 32bit 32bit no MMU, no FPU, 3,3v
MC68LC040 32bit 32bit MMU, no FPU, 5v
MC68060 32bit 32bit MMU, FPU, 3,3v
MC68EC060 32bit 32bit no MMU, no FPU, 3,3v
MC68LC060 32bit 32bit MMU, no FPU, 3,3v

Credo siano finite le varianti, evito i 68000 che non hanno varianti di questo genere.

Table B-7. FPU/MMU Motorola

MC68881 fpu, dovrebbe poter funzionare con i 68000, 010, 020, 030
MC68882 fpu, 020 e 030
MC68851 mmu, sicuramente puo andare con lo 020, non so con 68000 e 010, non puo funzionare con cpu EC (prive di mmu) quindi niente EC030 EC040 e EC060